పవిత్రులు

మీ భార్యలు మీకు దుస్తులు - మీరు వారికి దుస్తులు

ఆది, 03/14/2021 - 14:15

అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్ లో ఇలా ప్రవచించెను: “మీ భార్యలు మీకు దుస్తులు, మీరు వారికి దుస్తులు”[సూరయె బఖరహ్, ఆయత్187]

మీ భార్యలు మీకు దుస్తులు - మీరు వారికి దుస్తులు

అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్ లో ఇలా ప్రవచించెను: “మీ భార్యలు మీకు దుస్తులు, మీరు వారికి దుస్తులు”[సూరయె బఖరహ్, ఆయత్187]

పవిత్రుల[అ.స] ఆశ్రయం

మంగళ, 03/24/2020 - 09:13

క్షమాపణకై అల్లాహ్ ను వేడుకోవాలి లేదా ఆయన నియమించిన పవిత్రులను ఆశ్రయించాలి అన్ని విషయం పై ఖుర్ఆన్ నిదర్శనం...

పవిత్రుల[అ.స] ఆశ్రయం

క్షమాపణకై అల్లాహ్ ను వేడుకోవాలి లేదా ఆయన నియమించిన పవిత్రులను ఆశ్రయించాలి అన్ని విషయం పై ఖుర్ఆన్ నిదర్శనం...

పదకొండవ పాఠం: చౌదహ్ మఅసూమ్

బుధ, 07/17/2019 - 06:06

చౌదహ్ మఅసూమ్, పద్నాల్గు మంది పవిత్రులు ఎవరు అన్న అంశం పై సంక్షిప్త వివరణ...

పదకొండవ పాఠం: చౌదహ్ మఅసూమ్

చౌదహ్ మఅసూమ్, పద్నాల్గు మంది పవిత్రులు ఎవరు అన్న అంశం పై సంక్షిప్త వివరణ...

తొమ్మిదవ పాఠం: పన్నెండు ఇమాములు

బుధ, 07/17/2019 - 04:37

దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క పన్నెండు ఉత్తరాధికారుల పేర్లు వారి పదవీ క్రమేణ ప్రకారం...

తొమ్మిదవ పాఠం: పన్నెండు ఇమాములు

దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క పన్నెండు ఉత్తరాధికారుల పేర్లు వారి పదవీ క్రమేణ ప్రకారం...

Subscribe to RSS - పవిత్రులు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10