ఆదివారం జియారత్

ఆది, 07/15/2018 - 20:03

ఆదివారం రోజున చదవవలసిన ఇమామ్ అలీ[అ.స] హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ]కు సంబంధించిన ప్రత్యేక జియారత్ ఉచ్చారణ తెలుగులో.

ఆదివారం జియారత్

హజ్రత్ ఇమామ్ అలీ[అ.స] జియారత్: అస్సలాము అలష్షజరతిన్ నబవియ్యహ్, వద్దౌలతిల్ హాషిమియ్యతిల్ ముజీఅతిల్ ముస్మిరతి బిన్నుబువ్వతిల్ మూనిఖతి బిల్ ఇమామహ్, వ అలా ౙజీఐక ఆదమ వ నూహిన్ అలైహిమస్సలామ్, అలైక వ అలా అహ్లి బైతికత్తయ్యిబీనత్తాహిరీన్, అలైక వ అలల్ మలాయికతిల్ ముహ్దిఖీన బిక వల్ హాఫీన బిఖబ్రిక యా మౌలాయ యా అమీరల్ ము’మునీన హాజా యౌముల్ అహది వ హువ యౌముక వ బిస్మిక వ అనా జైఫుక ఫీహి వ జారుక ఫ అజిఫ్నీ యా మౌలాయ వ అజిర్నీ ఫఇన్నక కరీమున్ తుహిబ్బుజ్జియాఫతి వ మామూరున్ బిల్ ఇజారహ్, ఫఫ్అల్ మా రగ్బతు ఇలైక ఫీహి వ రజవ్తుహు మిన్క బి మన్జిలతిక వ ఆలి బైతిక ఇందల్లాహి వ మన్జిలతిహి ఇందకుమ్ వ హఖ్ఖిబ్ని అమ్మిక రసూలిల్లాహి సొల్లల్లాహు అలైహి వ ఆలిహి వసల్లమ్ వ అలైహిమ్ అజ్మయీన్.
హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] జియారత్: అస్సలాము అలైకి యా ముమ్తహనతమ్తహనకిల్లజీ ఖలఖకి ఫవజదకి లిమమ్తహనకి సాబిరతన్ వ అనా అస్కలుకి ఇన్ కుంతు సద్దఖ్తుకి ఇల్లా అల్ హఖ్తినీ బితస్దీఖీ లహుమా లితుసర్ర నఫ్సీ, ఫష్హదీ అన్నీ జాహిరున్ బివిలాయతిక్, వ విలాయతి ఆలి బైతికి సలవాతుల్లాహి అలైహిమ్ అజ్మయీన్.[మఫాతీహుల్ జినాన్, పేజీ115]

రిఫ్రెన్స్
షేఖ్ అబ్బాస్ ఖుమ్మీ, మఫాతీహుల్ జినాన్, మతర్జిమ్ ఇలాహీ ఖుమ్షెయి, ఇంతెషారాతె ఉస్వహ్, 1379.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 6