ప్రాణం

నాలుగు పక్షులు

మంగళ, 01/29/2019 - 13:39

“ఓ ప్రభూ! నీవు మృతులను ఎలా బ్రతికిస్తావో కాస్త నాకు చూపవా?” అన్న ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చిన అల్లాహ్.

నాలుగు పక్షులు

“ఓ ప్రభూ! నీవు మృతులను ఎలా బ్రతికిస్తావో కాస్త నాకు చూపవా?” అన్న ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చిన అల్లాహ్.

ఆత్మహత్య హదీస్ దృష్టిలో

సోమ, 01/28/2019 - 08:47

ఆత్మహత్య ఒక దుష్కార్యం అన్న విషయం మరియు దానికి పాలుపడినవారి ఫలితం గురించి వివరించే పవిత్ర మాసూముల హదీస్ ల సూచన.

ఆత్మహత్య హదీస్ దృష్టిలో

ఆత్మహత్య ఒక దుష్కార్యం అన్న విషయం మరియు దానికి పాలుపడినవారి ఫలితం గురించి వివరించే పవిత్ర మాసూముల హదీస్ ల సూచన.

గొప్ప అనుగ్రహం

సోమ, 01/28/2019 - 07:54

ప్రాణం అల్లాహ్ తరపు నుండి మనిషికి ప్రసాదించబడిన గొప్ప అనుగ్రహం. దాని పై మనకు ఎంత హక్కు ఉంది అన్న విషయంపై సంక్షిప్త వివరణ.

గొప్ప అనుగ్రహం

ప్రాణం అల్లాహ్ తరపు నుండి మనిషికి ప్రసాదించబడిన గొప్ప అనుగ్రహం. దాని పై మనకు ఎంత హక్కు ఉంది అన్న విషయంపై సంక్షిప్త వివరణ.

ఆత్మహత్య

సోమ, 01/28/2019 - 07:41

ఆత్మహత్య కేవలం ఇస్లాం మతంలోనే కాదు ప్రతీ మతంలో దుష్కార్యము అని నిశ్చయించబడి ఉంది. ఆత్మహత్య వివేకపరంగా కూడా నిరాకరించబడినదే.

ఆత్మహత్య

ఆత్మహత్య కేవలం ఇస్లాం మతంలోనే కాదు ప్రతీ మతంలో దుష్కార్యము అని నిశ్చయించబడి ఉంది. ఆత్మహత్య వివేకపరంగా కూడా నిరాకరించబడినదే.

దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రాణం

మంగళ, 01/08/2019 - 16:05

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] గురించి దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రవచించిన కొన్ని హదీసుల వివరణ.

దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రాణం

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] గురించి దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రవచించిన కొన్ని హదీసుల వివరణ.

Subscribe to RSS - ప్రాణం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 19