ఇబ్రాహీమ్

నాలుగు పక్షులు

మంగళ, 01/29/2019 - 13:39

“ఓ ప్రభూ! నీవు మృతులను ఎలా బ్రతికిస్తావో కాస్త నాకు చూపవా?” అన్న ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చిన అల్లాహ్.

నాలుగు పక్షులు

“ఓ ప్రభూ! నీవు మృతులను ఎలా బ్రతికిస్తావో కాస్త నాకు చూపవా?” అన్న ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చిన అల్లాహ్.

హజ్రత్ ఇబ్రాహీమ్[అ.స] స్వభావాలు

ఆది, 12/02/2018 - 12:51

హజ్రత్ ఇబ్రాహీమ్[అ.స] యొక్క స్వభావాల మరియు మంచి లక్షణాల గురించి ఖుర్ఆన్ వివరణ.

హజ్రత్ ఇబ్రాహీమ్[అ.స] స్వభావాలు

హజ్రత్ ఇబ్రాహీమ్[అ.స] యొక్క స్వభావాల మరియు మంచి లక్షణాల గురించి ఖుర్ఆన్ వివరణ.

హజ్రత్ లూత్[అ.స]

బుధ, 11/28/2018 - 19:21

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ ప్రవక్త హజ్రత్ లూత్[అ.స] గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

హజ్రత్ లూత్[అ.స]

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ ప్రవక్త హజ్రత్ లూత్[అ.స] గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

ఖుర్బానీ సంఘటన ఖుర్ఆన్ లో

శని, 08/18/2018 - 07:07

ఖుర్బానీ సంఘటన అల్లాహ్ తన గ్రంథం ఖుర్ఆన్ యొక్క సాఫ్ఫాత్ సూరహ్ లోని ఆయత్ 101 నుండి 108 వరకు ప్రవచించెను.

ఖుర్బానీ సంఘటన ఖుర్ఆన్ లో

ఖుర్బానీ సంఘటన అల్లాహ్ తన గ్రంథం ఖుర్ఆన్ యొక్క సాఫ్ఫాత్ సూరహ్ లోని ఆయత్ 101 నుండి 108 వరకు ప్రవచించెను.

ఖలీఫా నిర్ధారణ పై ఖుర్ఆన్ నిదర్శనం

ఆది, 07/29/2018 - 15:10

అల్లాహ్ యే ఖలీఫాను నియమిస్తాడు అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ ఆయతుల నిదర్శనం.

ఖలీఫా నిర్ధారణ పై ఖుర్ఆన్ నిదర్శనం

అల్లాహ్ యే ఖలీఫాను నియమిస్తాడు అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ ఆయతుల నిదర్శనం.

Subscribe to RSS - ఇబ్రాహీమ్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9