ఆరుపనులు

ఆరు విషయాలలో ఆరు విషయాలు

బుధ, 01/01/2020 - 17:17

ఆరు విషయాలు మనిషి తరపు నుండి వాటికి బదులు ఆరు విషయాలు అల్లాహ్ తరపు నుండి అని వివరిస్తున్న హదీసె ఖుద్సీ...

ఆరు విషయాలలో ఆరు విషయాలు

ఆరు విషయాలు మనిషి తరపు నుండి వాటికి బదులు ఆరు విషయాలు అల్లాహ్ తరపు నుండి అని వివరిస్తున్న హదీసె ఖుద్సీ...

తమను తామే ఎగతాళి చేసుకునే వ్యక్తులు!

శుక్ర, 03/29/2019 - 19:24

తమను తాము హేళన చేసుకునే వ్యక్తులు ఇమాం రిజా(అ.స)ల వారి దృస్టిలో.

తమను తామే ఎగతాళి చేసుకునే వ్యక్తులు!

తమను తాము హేళన చేసుకునే వ్యక్తులు ఇమాం రిజా(అ.స)ల వారి దృస్టిలో.

స్వర్గానికి చేరవేసే ఆరు పనులు!

శని, 02/02/2019 - 18:08

మహనీయ ప్రవక్త(స.అ.వ)ల వారి ఈ ఉపదేశంపై ఎవరు అమలు చేస్తారో వారికి స్వర్గం తప్పక ప్రాప్తిస్తుంది.

స్వర్గానికి చేరవేసే ఆరు పనులు!

మహనీయ ప్రవక్త(స.అ.వ)ల వారి ఈ ఉపదేశంపై ఎవరు అమలు చేస్తారో వారికి స్వర్గం తప్పక ప్రాప్తిస్తుంది.

Subscribe to RSS - ఆరుపనులు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 7