హజ్రత్ అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్‌పై ఇజ్మా

సోమ, 01/13/2020 - 19:01

అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్‌పై ఇజ్మా ఉంది అందు మూలంగానే మస్జిదున్నబీలో అతని బైఅత్ చేయబడింది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

హజ్రత్ అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్‌పై ఇజ్మా

ఇజ్మా (ఇస్లామ్‌ మతస్థులందరిలోగానీ, మత పెద్దలందరిలోగానీ ఏకాభిప్రాయం ఏర్పడటం). అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్‌పై ఇజ్మా ఉంది అందు మూలంగానే మస్జిదున్నబీలో అతని బైఅత్ చేయబడింది. అయితే ఇదొక సాక్ష్యం లేనటువంటి వ్యాజ్యం. దీనికి అన్నీంటి కన్న పెద్ద సాక్ష్యం హజ్రత్ అలీ[అ.స], ఇబ్నె అబ్బాస్ మరియు బనీ హాషిములందురూ. వాళ్ళుందరూ వేరుగా తమ సమ్మతిని వ్యక్తం చేయనప్పుడు ఇజ్మా వ్యాజ్యాన్ని ఎలా వ్యక్తం చేయగలరు?. అంతే కాకుండా సహాబీయులలో కొందరు ఉసామా బిన్ జైద్, జుబైర్, సల్మానె ఫార్సీ, అబూజరే గఫ్పారీ, మిఖ్దాద్ బిన్ అస్వద్, అమ్మార్ బిన్ యాసిర్, హుజైఫా బిన్ అల్ యమాన్, ఖుజైమహ్ బిన్ సాబిత్, అబూ బురైదహె అస్లమీ, బర్రా బిన్ ఆజిబ్, ఉబై బిన్ కఅబ్, సహ్ల్ బిన్ హనీఫ్, సఅద్ బిన్ ఇబాదహ్, అబూ అయ్యూబె అన్సారీ, జాబిర్ బిన్ అబ్దుల్లాహ్, ఖాలిద్ బిన్ సయీద్ మొ॥ కూడా ఆ ఇజ్మాలో లేరు. ఇజ్మాలో పాల్గోనివారి సంఖ్య కూడా చాలా ఎక్కువే.[తబరీ, ఇబ్నె అసీర్]
ఈ విధంగా ఆ ఇజ్మా తరువాత కాలంలో సృష్టించబడినది అని తెలుస్తుంది...

రిఫ్రెన్స్
తబరీ, ఇబ్నె అసీర్, తారీఖుల్ ఖులఫా, తారీఖుల్ ఖమీస్, ఇస్తీఆబ్.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 13