ఖిలాఫత్

ఉస్మాన్ ఎన్నిక

ఆది, 09/19/2021 - 16:00

ఉమర్ తరువాత ఉస్మాన్ ను ఎలా ఖిలాఫత్ అధికారం పై వచ్చారు, వారు అధికారం పై రావడానికి ఉమర్ ఏర్పర్చిన కమిటీ మరియు ఆ కమిటీ సభ్యుల గురించి సంక్షిప్త వివరణ... 

ఉస్మాన్ ఎన్నిక

ఉమర్ తరువాత ఉస్మాన్ ను ఎలా ఖిలాఫత్ అధికారం పై వచ్చారు, వారు అధికారం పై రావడానికి ఉమర్ ఏర్పర్చిన కమిటీ మరియు ఆ కమిటీ సభ్యుల గురించి సంక్షిప్త వివరణ... 

ఖిలాఫత్

శుక్ర, 06/18/2021 - 15:25

“దైవప్రవక్త‎(స.అ) తన మరణానికి ముందు ఏ ఒక్కరిని ఖిలాఫత్ పదవి కోసం నిశ్చయించలేదు” అనే విశ్వాసం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఖిలాఫత్

“దైవప్రవక్త‎(స.అ) తన మరణానికి ముందు ఏ ఒక్కరిని ఖిలాఫత్ పదవి కోసం నిశ్చయించలేదు” అనే విశ్వాసం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామత్ దైవప్రవక్త‎(స.అ) సున్నతులలో

గురు, 06/17/2021 - 14:24

ఇమామత్ మరియు విలాయత్ ను సూచిస్తున్న దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క కొన్ని రివాయతుల వివరణ...

ఇమామత్ దైవప్రవక్త‎(స.అ) సున్నతులలో

ఇమామత్ మరియు విలాయత్ ను సూచిస్తున్న దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క కొన్ని రివాయతుల వివరణ...

ఖిలాఫత్ నిర్ధారణ

సోమ, 08/10/2020 - 07:21

ఖిలాఫత్ నిర్ధారణ హక్కు కేవలం అల్లాహ్ కు మాత్రమే ఉంది అని వివరిస్తున్న కొన్ని ఆయతుల నిదర్శనం..

ఖిలాఫత్ నిర్ధారణ

ఖిలాఫత్ నిర్ధారణ హక్కు కేవలం అల్లాహ్ కు మాత్రమే ఉంది అని వివరిస్తున్న కొన్ని ఆయతుల నిదర్శనం..

యదార్థత వెల్లడింపు

శని, 07/04/2020 - 15:37

దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రవచనం.. “సత్యం విషయంలో మౌనం, షైతాన్ ప్రసాదించిన మూగతనం”
 

యదార్థత వెల్లడింపు

దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రవచనం.. “సత్యం విషయంలో మౌనం, షైతాన్ ప్రసాదించిన మూగతనం”
 

కంటిలో ముళ్లు మరియు కంఠంలో ఎముక

శుక్ర, 07/03/2020 - 10:08

దైవప్రవక్త[స.అ] మరణానంతరం హజ్రత్ అలీ[అ.స] మౌనంగా ఉండడానికి వివరించిన కారణం... 

కంటిలో ముళ్లు మరియు కంఠంలో ఎముక

దైవప్రవక్త[స.అ] మరణానంతరం హజ్రత్ అలీ[అ.స] మౌనంగా ఉండడానికి వివరించిన కారణం... 

హజ్రత్ అలీ[అ.స] పట్ల అభిప్రాయబేధం

మంగళ, 05/12/2020 - 11:46

ఒక రకంగా హజ్రత్ అలీ[అ.స] ఖిలాఫత్ కాలంలో వారితో అభిప్రాయబేధం లేదా యుద్ధానికి గల కారణాలు...

హజ్రత్ అలీ[అ.స] పట్ల అభిప్రాయబేధం

ఒక రకంగా హజ్రత్ అలీ[అ.స] ఖిలాఫత్ కాలంలో వారితో అభిప్రాయబేధం లేదా యుద్ధానికి గల కారణాలు...

అలీయున్ మిన్నీ వ అనా మిన్ అలీ

ఆది, 02/16/2020 - 17:47

"అలీయున్ మిన్నీ వ అనా మిన్ అలీ" హదీస్ వివరణ సంక్షిప్తంగా...

అలీయున్ మిన్నీ వ అనా మిన్ అలీ

"అలీయున్ మిన్నీ వ అనా మిన్ అలీ" హదీస్ వివరణ సంక్షిప్తంగా...

హజ్రత్ అబూబక్ర్ పట్ల దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రేమ

గురు, 02/13/2020 - 11:49

దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్: “ఒకవేళ నేను ఎవరినైన నా మిత్రుని గా నిశ్చయించుకోవాలనుకుంటే అబూబక్ర్ నే నిశ్చయించే వాడిని”

హజ్రత్ అబూబక్ర్ పట్ల దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రేమ

దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్: “ఒకవేళ నేను ఎవరినైన నా మిత్రుని గా నిశ్చయించుకోవాలనుకుంటే అబూబక్ర్ నే నిశ్చయించే వాడిని”

సాక్ష్యం లేని ఖిలాఫత్

బుధ, 01/15/2020 - 15:27

నిజం చెప్పాలంటే హజ్రత్ అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్‌కు ఎటువంటి మతపరమైన సాక్ష్యం లేదు...

సాక్ష్యం లేని ఖిలాఫత్

నిజం చెప్పాలంటే హజ్రత్ అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్‌కు ఎటువంటి మతపరమైన సాక్ష్యం లేదు...

పేజీలు

Subscribe to RSS - ఖిలాఫత్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 18