మునాఫిఖ్

కపటవర్తనులతో జాగ్రత్తగా ఉండండి

శని, 02/24/2024 - 15:44

కపటవర్తనులతో జాగ్రత్తగా ఉండండి అని ఖుర్ఆన్ ఆదేశిస్తుంది...

కపటవర్తనులతో జాగ్రత్తగా ఉండండి

కపటవర్తనులతో జాగ్రత్తగా ఉండండి అని ఖుర్ఆన్ ఆదేశిస్తుంది...

మునాఫిఖీనుల రోగం

శని, 02/24/2024 - 15:40

మునాఫిఖీనుల రోగం మన హృదయాలలో రాకుండా చూసుకోవడం చాలా అవసరం!...

మునాఫిఖీనుల రోగం

మునాఫిఖీనుల రోగం మన హృదయాలలో రాకుండా చూసుకోవడం చాలా అవసరం!...

కపటవర్తనుల లక్షణం

శని, 02/24/2024 - 15:36

కపటవర్తనుల లక్షణం ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో...

కపటవర్తనుల లక్షణం

కపటవర్తనుల లక్షణం ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో...

మునాఫిఖ్

బుధ, 02/21/2024 - 15:18

మునాఫిఖుల ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ ఆదేశం...

మునాఫిఖ్

మునాఫిఖుల ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ ఆదేశం...

10 రకాల మనుషులు మరియు వారి స్వభావాలు

శుక్ర, 07/09/2021 - 13:48

హజ్రత్ లఖ్మాన్ తన కుమారుడికి చెప్పిన 10 రకాల మనుషులు మరియు వారి స్వభావాలు...

10 రకాల మనుషులు మరియు వారి స్వభావాలు

హజ్రత్ లఖ్మాన్ తన కుమారుడికి చెప్పిన 10 రకాల మనుషులు మరియు వారి స్వభావాలు...

Subscribe to RSS - మునాఫిఖ్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 13