నజిస్

నజాసాత్ కు సంబంధించిన కొన్ని సూత్రాలు

బుధ, 02/21/2024 - 15:35

నజాసాత్ గురించి కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు మరియు సూత్రాల సంక్షిప్త వివరణ...

నజాసాత్ కు సంబంధించిన కొన్ని సూత్రాలు

నజాసాత్ గురించి కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు మరియు సూత్రాల సంక్షిప్త వివరణ...

నజాసాత్ పై చర్చ

ఆది, 06/19/2022 - 16:30

ఇస్లాం షరా ప్రకారం అశుద్ధమైన మరియు నజిస్ గా నిర్ధారించబడిన వాటి గురించి సంక్షిప్త వివరణ... 

నజాసాత్ పై చర్చ

ఇస్లాం షరా ప్రకారం అశుద్ధమైన మరియు నజిస్ గా నిర్ధారించబడిన వాటి గురించి సంక్షిప్త వివరణ... 

నజాసాత్

శని, 07/21/2018 - 17:13

ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ తౌజీహుల్ మసాయిల్ లో చెప్పబడిన ఫత్వా ప్రకారం అపవిత్రమైన వాటి వివరణ సంక్షిప్తంగా.

నజాసాత్

ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ తౌజీహుల్ మసాయిల్ లో చెప్పబడిన ఫత్వా ప్రకారం అపవిత్రమైన వాటి వివరణ సంక్షిప్తంగా.

Subscribe to RSS - నజిస్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9