తహారత్

తబ్ఇయత్-ఇస్లాం

ఆది, 06/26/2022 - 04:14

నజిస్ వస్తువులను శుభ్రపరిచే అంశాలలో తబ్ఇయత్ మరియు ఇస్లాం మొదలగు వాటి గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

తబ్ఇయత్-ఇస్లాం

నజిస్ వస్తువులను శుభ్రపరిచే అంశాలలో తబ్ఇయత్ మరియు ఇస్లాం మొదలగు వాటి గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

నీరు మరియు దాని అహ్కాములు-3

సోమ, 06/20/2022 - 15:31

నీళ్ల ద్వార నజిస్ అయిన వాటిని శుభ్రపరిచే మరి కొన్ని విధానాలను వివరించే షరా అహ్కాములు...

నీరు మరియు దాని అహ్కాములు-3

నీళ్ల ద్వార నజిస్ అయిన వాటిని శుభ్రపరిచే మరి కొన్ని విధానాలను వివరించే షరా అహ్కాములు...

నీరు మరియు దాని అహ్కాములు-1

సోమ, 06/20/2022 - 14:32

నీరు, దాని రకాలు మరియు దానికి సంబంధించిన అహ్కాముల సంక్షిప్త వివిరణ...

నీరు మరియు దాని అహ్కాములు

నీరు, దాని రకాలు మరియు దానికి సంబంధించిన అహ్కాముల సంక్షిప్త వివిరణ...

నజాసత్ పట్ల కొన్ని సూత్రాలు

ఆది, 06/19/2022 - 16:56

నజాసత్ విషయంలో మన జీవితంలో చాలా ప్రభావితమైన మూల సూత్రాల వివరణ...

నజాసత్ పట్ల కొన్ని సూత్రాలు

నజాసత్ విషయంలో మన జీవితంలో చాలా ప్రభావితమైన మూల సూత్రాల వివరణ...

నజాసాత్ పై చర్చ

ఆది, 06/19/2022 - 16:30

ఇస్లాం షరా ప్రకారం అశుద్ధమైన మరియు నజిస్ గా నిర్ధారించబడిన వాటి గురించి సంక్షిప్త వివరణ... 

నజాసాత్ పై చర్చ

ఇస్లాం షరా ప్రకారం అశుద్ధమైన మరియు నజిస్ గా నిర్ధారించబడిన వాటి గురించి సంక్షిప్త వివరణ... 

అపవిత్రాలకు సంబంధించిన కొన్ని అంశాలు

సోమ, 08/26/2019 - 16:54

పవిత్ర అపవిత్రాలకు సంబంధించిన కొన్ని అంశాల వివరణ...

అపవిత్రాలకు సంబంధించిన కొన్ని అంశాలు

పవిత్ర అపవిత్రాలకు సంబంధించిన కొన్ని అంశాల వివరణ...

తహారత్ – నజాసత్

సోమ, 08/26/2019 - 16:11

ఒక వస్తువు ఎప్పుడు నజిస్ అవుతుంది, తహారత్ – నజాసత్ అనగానేమి?

తహారత్ – నజాసత్

ఒక వస్తువు ఎప్పుడు నజిస్ అవుతుంది, తహారత్ – నజాసత్ అనగానేమి?

హదస్ – ఖబస్

ఆది, 08/04/2019 - 13:20

హదస్ మరియు ఖబస్ దేన్ని అంటారు, అలాగే హదస్ యొక్క రకాలెన్ని అన్న అంశాల పై సంక్షిప్త వివరణ...

హదస్ – ఖబస్

హదస్ మరియు ఖబస్ దేన్ని అంటారు, అలాగే హదస్ యొక్క రకాలెన్ని అన్న అంశాల పై సంక్షిప్త వివరణ...

Subscribe to RSS - తహారత్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 2