నజాసత్

నజాసాత్ కు సంబంధించిన కొన్ని సూత్రాలు

బుధ, 02/21/2024 - 15:35

నజాసాత్ గురించి కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు మరియు సూత్రాల సంక్షిప్త వివరణ...

నజాసాత్ కు సంబంధించిన కొన్ని సూత్రాలు

నజాసాత్ గురించి కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు మరియు సూత్రాల సంక్షిప్త వివరణ...

అంతర్ భాగాల శుభ్రత

శుక్ర, 06/24/2022 - 17:04

నజిస్ అయిన వాటిని శుభ్రపరిచే క్రమంలో మరో అంశం అంతర్ భాగాలను శుభ్రపరిచే అంశం...

అంతర్ భాగాల శుభ్రత

నజిస్ అయిన వాటిని శుభ్రపరిచే క్రమంలో మరో అంశం అంతర్ భాగాలను శుభ్రపరిచే అంశం...

నజాసత్ పట్ల కొన్ని సూత్రాలు

ఆది, 06/19/2022 - 16:56

నజాసత్ విషయంలో మన జీవితంలో చాలా ప్రభావితమైన మూల సూత్రాల వివరణ...

నజాసత్ పట్ల కొన్ని సూత్రాలు

నజాసత్ విషయంలో మన జీవితంలో చాలా ప్రభావితమైన మూల సూత్రాల వివరణ...

అపవిత్రాలకు సంబంధించిన కొన్ని అంశాలు

సోమ, 08/26/2019 - 16:54

పవిత్ర అపవిత్రాలకు సంబంధించిన కొన్ని అంశాల వివరణ...

అపవిత్రాలకు సంబంధించిన కొన్ని అంశాలు

పవిత్ర అపవిత్రాలకు సంబంధించిన కొన్ని అంశాల వివరణ...

తహారత్ – నజాసత్

సోమ, 08/26/2019 - 16:11

ఒక వస్తువు ఎప్పుడు నజిస్ అవుతుంది, తహారత్ – నజాసత్ అనగానేమి?

తహారత్ – నజాసత్

ఒక వస్తువు ఎప్పుడు నజిస్ అవుతుంది, తహారత్ – నజాసత్ అనగానేమి?

Subscribe to RSS - నజాసత్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12