నజాసాత్

ముతహ్హిరాత్-నీరు1

బుధ, 02/21/2024 - 17:03

అశుభ్రంగా మారిన వాటిని ఎలా శుభ్రపరచాలి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ముతహ్హిరాత్-నీరు

అశుభ్రంగా మారిన వాటిని ఎలా శుభ్రపరచాలి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

నజాసాత్ వివరణ

బుధ, 02/21/2024 - 14:36

ఇస్లాం దృష్టిలో కొన్ని అంశాలు అసలైన అపవిత్రాలు వాటి ద్వారానే వేరే వస్తువులు అపవిత్రం అవుతాయి. 

నజాసాత్ వివరణ

ఇస్లాం దృష్టిలో కొన్ని అంశాలు అసలైన అపవిత్రాలు వాటి ద్వారానే వేరే వస్తువులు అపవిత్రం అవుతాయి. 

ఇంతెఖాల్- ఇస్తిహాలహ్- ఇన్ఖిలాబ్- ఇస్తిబ్రా

ఆది, 06/26/2022 - 04:23

నజిస్ వస్తువులను శుభ్రపరిచే వాటిలో ఇంతెఖాల్- ఇస్తిహాలహ్- ఇన్ఖిలాబ్- ఇస్తిబ్రా లు యొక్క అర్థాలు ఏమిటి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇంతెఖాల్- ఇస్తిహాలహ్- ఇన్ఖిలాబ్- ఇస్తిబ్రా

నజిస్ వస్తువులను శుభ్రపరిచే వాటిలో ఇంతెఖాల్- ఇస్తిహాలహ్- ఇన్ఖిలాబ్- ఇస్తిబ్రా లు యొక్క అర్థాలు ఏమిటి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

అపవిత్రాలకు సంబంధించిన కొన్ని అంశాలు

సోమ, 08/26/2019 - 16:54

పవిత్ర అపవిత్రాలకు సంబంధించిన కొన్ని అంశాల వివరణ...

అపవిత్రాలకు సంబంధించిన కొన్ని అంశాలు

పవిత్ర అపవిత్రాలకు సంబంధించిన కొన్ని అంశాల వివరణ...

నజాసాత్

శని, 07/21/2018 - 17:13

ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ తౌజీహుల్ మసాయిల్ లో చెప్పబడిన ఫత్వా ప్రకారం అపవిత్రమైన వాటి వివరణ సంక్షిప్తంగా.

నజాసాత్

ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ తౌజీహుల్ మసాయిల్ లో చెప్పబడిన ఫత్వా ప్రకారం అపవిత్రమైన వాటి వివరణ సంక్షిప్తంగా.

Subscribe to RSS - నజాసాత్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10