జన్నతుల్ బఖీ

జన్నతుల్ బఖీ ధ్వంసం

ఆది, 05/31/2020 - 14:51

జన్నతుల్ బఖీ స్మశానాన్ని ఎవరు నాశనం చేశారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

జన్నతుల్ బఖీ ధ్వంసం

జన్నతుల్ బఖీ స్మశానాన్ని ఎవరు నాశనం చేశారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

జన్నతుల్ బఖీ గోపురాలు

ఆది, 05/31/2020 - 14:44

జన్నతుల్ బఖీ గోపురాలు మరియు సమాధులు ఎప్పుడ నాశనం చేయబడ్డాయి అన్న విషయం పైసంక్షిప్త వివరణ...

జన్నతుల్ బఖీ గోపురాలు

జన్నతుల్ బఖీ గోపురాలు మరియు సమాధులు ఎప్పుడ నాశనం చేయబడ్డాయి అన్న విషయం పైసంక్షిప్త వివరణ...

జన్నతుల్ బఖీ సమాధులు

ఆది, 05/31/2020 - 14:37

జన్నతుల్ బఖీ స్మశానంలో ఎవరెవరి సమాధున్నాయి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

జన్నతుల్ బఖీ సమాధులు

జన్నతుల్ బఖీ స్మశానంలో ఎవరెవరి సమాధున్నాయి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

Subscribe to RSS - జన్నతుల్ బఖీ
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 27