మనిషి

అతి నీఛమైన లక్షణాలు

ఆది, 12/29/2019 - 17:14

అతి నీఛమైన లక్షణాలను వివరిస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] ఉల్లేఖనం...

అతి నీఛమైన లక్షణాలు

అతి నీఛమైన లక్షణాలను వివరిస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] ఉల్లేఖనం...

అహంకారం

బుధ, 12/11/2019 - 13:48

అహంకారం మనిషిని అల్లాహ్ కు దూరం చేసి నాశనానికి దగ్గర చేస్తుంది...

అహంకారం

అహంకారం మనిషిని అల్లాహ్ కు దూరం చేసి నాశనానికి దగ్గర చేస్తుంది...

మానవుని ప్రత్యేకతలు

గురు, 11/21/2019 - 04:52

ఖుర్ఆన్ మరియు హదీసులనుసారం మానవుని ప్రత్యేకతల వివరణ సంక్షిప్తంగా...

మానవుని ప్రత్యేకతలు

ఖుర్ఆన్ మరియు హదీసులనుసారం మానవుని ప్రత్యేకతల వివరణ సంక్షిప్తంగా...

సహాబీయుల అంగీకరణ

సోమ, 11/11/2019 - 16:45

అంతిమ సమయంలో ఉమర్ మరియు అబూబక్ర్ ఏమన్నారు? అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

సహాబీయుల అంగీకరణ

అంతిమ సమయంలో ఉమర్ మరియు అబూబక్ర్ ఏమన్నారు? అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

మానవుల చర్యలు

బుధ, 07/31/2019 - 03:51

మానవులు తమ చర్యలను చేసే విషయంలో నిస్సాయులా లేక స్వేచ్ఛ కలిగి ఉన్నారా అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

మానవుల చర్యలు

మానవులు తమ చర్యలను చేసే విషయంలో నిస్సాయులా లేక స్వేచ్ఛ కలిగి ఉన్నారా అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

మానవుని విలువేంటి?

గురు, 04/25/2019 - 18:50

తన సృష్టికర్తను అతని కృపను గ్రహించలేని మానవుడు ఈ భూమిపై కేవలం ఒక భారంగానే మిగిలి పోతాడు తప్ప అతని వలన  మానవజాతికి ఏ ఉపయోగం లేదు.    

మానవుని విలువేంటి?

తన సృష్టికర్తను అతని కృపను గ్రహించలేని మానవుడు ఈ భూమిపై కేవలం ఒక భారంగానే మిగిలి పోతాడు తప్ప అతని వలన  మానవజాతికి ఏ ఉపయోగం లేదు.    

మనిషి షైతాన్ సహచరునిగా ఎప్పుడు మారుతాడు

గురు, 03/14/2019 - 14:26

మనిషి షైతాన్ సహచరునిగా ఎప్పుడు మారతాడు అన్న ప్రశ్నకు ఖుర్ఆన్ ఆయతులతో సమాధానం.

మనిషి షైతాన్ సహచరునిగా ఎప్పుడు మారుతాడు

మనిషి షైతాన్ సహచరునిగా ఎప్పుడు మారతాడు అన్న ప్రశ్నకు ఖుర్ఆన్ ఆయతులతో సమాధానం.

Subscribe to RSS - మనిషి
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11