ఉమర్

అయ్యో ఉమర్ సున్నత్

మంగళ, 05/12/2020 - 11:40

ఇమామ్ అలీ[అ.స] చేతికి ఖిలాఫత్ పదవి దక్కిన తరువాత వారు అల్లాహ్ ఆదేశాలను మరియు దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ ను తీసుకొని రావలనుకున్నారు కాని...

అయ్యో ఉమర్ సున్నత్

ఇమామ్ అలీ[అ.స] చేతికి ఖిలాఫత్ పదవి దక్కిన తరువాత వారు అల్లాహ్ ఆదేశాలను మరియు దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ ను తీసుకొని రావలనుకున్నారు కాని...

అనుకూలమైన స్వయపరియాలోచన

సోమ, 05/11/2020 - 18:13

సహాబీయులలో కొందరు ఇస్లాం ఆదేశాలనుసారం అమలు చేయకుండా తమకు అనుకూలంగా ఉండే వాటిని స్వయంగా ఆలోచించి దానినే ఇస్లాం ఆదేశంగా ప్రదర్శించేవారు...

అనుకూలమైన స్వయపరియాలోచన

సహాబీయులలో కొందరు ఇస్లాం ఆదేశాలనుసారం అమలు చేయకుండా తమకు అనుకూలంగా ఉండే వాటిని స్వయంగా ఆలోచించి దానినే ఇస్లాం ఆదేశంగా ప్రదర్శించేవారు...

స్వయపరియాలోచన సంఘం

సోమ, 05/11/2020 - 18:07

ఇస్లాం యొక్క ఈ స్పష్ట ఆదేశాలకు ప్రతిఘటనగా హేతుబద్ధం మరియు పరియాలోచన బుద్ధి వల్ల సహాబీయులలో ఒక ప్రత్యేక సంఘం ఏర్పడింది..

స్వయపరియాలోచన సంఘం

ఇస్లాం యొక్క ఈ స్పష్ట ఆదేశాలకు ప్రతిఘటనగా హేతుబద్ధం మరియు పరియాలోచన బుద్ధి వల్ల సహాబీయులలో ఒక ప్రత్యేక సంఘం ఏర్పడింది..

షైతాన్ కు కూడా ధైర్యం చాలదు

సోమ, 05/11/2020 - 18:00

హజ్రత్ ఉమర్ ముందు నిలబడే ధైర్యం షైతాన్ కు కూడా లేదు...

షైతాన్ కు కూడా ధైర్యం చాలదు

హజ్రత్ ఉమర్ ముందు నిలబడే ధైర్యం షైతాన్ కు కూడా లేదు...

దైవప్రవక్త[స.అ] హజ్రత్ ఉమర్ దృష్టిలో

ఆది, 05/10/2020 - 18:39

కొన్ని సంఘటనల ద్వార మరియు దైవప్రవక్త[స.అ] పట్ల ప్రవర్తన ద్వార హజ్రత్ ఉమర్ దృష్టిలో దైవప్రవక్త[స.అ] నమ్మకం ....

దైవప్రవక్త[స.అ] హజ్రత్ ఉమర్ దృష్టిలో

కొన్ని సంఘటనల ద్వార మరియు దైవప్రవక్త[స.అ] పట్ల ప్రవర్తన ద్వార హజ్రత్ ఉమర్ దృష్టిలో దైవప్రవక్త[స.అ] నమ్మకం ....

అబూహురైరహ్ ను చితకబాదిన హజ్రత్ ఉమర్

ఆది, 05/10/2020 - 18:30

దైవప్రవక్త[స.అ] ఆదేశాన్ని ప్రకచించడానికి వెళ్తున్న అబూహురైరహ్ ను చితకబాదిన హజ్రత్ ఉమర్...

అబూహురైరహ్ ను చితకబాదిన హజ్రత్ ఉమర్

దైవప్రవక్త[స.అ] ఆదేశాన్ని ప్రకచించడానికి వెళ్తున్న అబూహురైరహ్ ను చితకబాదిన హజ్రత్ ఉమర్...

హజ్రత్ ఉమర్ స్వయాభిప్రాయం

ఆది, 05/10/2020 - 18:23

ఇస్లాం ఆదేశాలను వ్యతిరేకంగా హజ్రత్ ఉమర్ స్వయాభిప్రాయం గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

హజ్రత్ ఉమర్ స్వయాభిప్రాయం

ఇస్లాం ఆదేశాలను వ్యతిరేకంగా హజ్రత్ ఉమర్ స్వయాభిప్రాయం గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

మూడు నెలలలోనే మరిచిన విలాయత్ సందేశం

శని, 04/18/2020 - 18:12

మూడు నెలలలోనే హజ్రత్ అలీ(అ.స) విలాయత్ సందేశం మరిచిన వ్యక్తి ఎవరు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

మూడు నెలలలోనే మరిచిన విలాయత్ సందేశం

మూడు నెలలలోనే హజ్రత్ అలీ(అ.స) విలాయత్ సందేశం మరిచిన వ్యక్తి ఎవరు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఖాలిద్ అల్లాహ్ శత్రువు

ఆది, 03/08/2020 - 18:09

ఉమర్ ఖాలిద్ ను అల్లాహ్ శత్రువు, అని సంభోదించారు...

ఖాలిద్ అల్లాహ్ శత్రువు

ఉమర్ ఖాలిద్ ను అల్లాహ్ శత్రువు, అని సంభోదించారు...

ఖాలిద్ బిన్ వలీద్ చేసిన ఘనకార్యం

బుధ, 02/26/2020 - 17:15

చరిత్రలో ఉన్న ఇదొక విషాధగాథ. ఇందులో ఒక సహాబీ గుణాన్ని కళ్ళకు అద్దినట్లు చూపించారు...

ఖాలిద్ బిన్ వలీద్ చేసిన ఘనకార్యం

చరిత్రలో ఉన్న ఇదొక విషాధగాథ. ఇందులో ఒక సహాబీ గుణాన్ని కళ్ళకు అద్దినట్లు చూపించారు...

పేజీలు

Subscribe to RSS - ఉమర్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9