యజీద్

ఇమామ్ హుసైన్(అ.స)

బుధ, 08/31/2022 - 17:45

దైవప్రవక్త(స.అ) ఉత్తరాధికారి అయిన హజ్రత్ హుసైన్ ఇబ్నె అలీ(అ.స) యొక్క జీవిత చరిత్ర 

ఇమామ్ హుసైన్(అ.స)

దైవప్రవక్త(స.అ) ఉత్తరాధికారి అయిన హజ్రత్ హుసైన్ ఇబ్నె అలీ(అ.స) యొక్క జీవిత చరిత్ర 

ఇమామ్ హుసైన్ ఇబ్నె అలీ(అ.స) ​​​​​​​

శుక్ర, 08/13/2021 - 04:24

హుసైన్ ఇబ్నె అలీ(అ.స) పాల్గొన్న యుద్ధాలు, వారి కాలంలో రాజకీయ మరియు సామాజిక పరిస్థితులు, అలాగే యజీద్(ల.అ) గురించి సంక్షిప్త వివరణ...
 

ఇమామ్ హుసైన్ ఇబ్నె అలీ(అ.స) ​​​​​​​

హుసైన్ ఇబ్నె అలీ(అ.స) పాల్గొన్న యుద్ధాలు, వారి కాలంలో రాజకీయ మరియు సామాజిక పరిస్థితులు, అలాగే యజీద్(ల.అ) గురించి సంక్షిప్త వివరణ...
 

కనిపించని అప్రతిష్టత

శని, 01/18/2020 - 19:00

యజీద్‌పై లఅనత్ పంపు అంతకు మించకు అని కూడా కొందరు అంటూ ఉంటారు...

కనిపించని అప్రతిష్టత

యజీద్‌పై లఅనత్ పంపు అంతకు మించకు అని కూడా కొందరు అంటూ ఉంటారు...

ఏది నిజం!

మంగళ, 01/09/2018 - 09:11

.దైవప్రవక్త[స.అ] మనవడు ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) రుజుమార్గం పై ఉన్నారా లేక యజీద్ ఇబ్నె ముఆవియా!

ఏది నిజం!

.దైవప్రవక్త[స.అ] మనవడు ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) రుజుమార్గం పై ఉన్నారా లేక యజీద్ ఇబ్నె ముఆవియా!

ఇస్లాం పై కర్బలా గాధ ప్రభావం

బుధ, 11/15/2017 - 07:21

కర్బలా సంఘటన సంభవించిన తరువాత ఇస్లాం ప్రపంచంపై సంభవించిన వాస్తవ్యాలను ఈ క్రింది వ్యాసంలో ప్రస్థావించడం జరిగింది.

ఇస్లాం పై కర్బలా గాధ ప్రభావం

కర్బలా సంఘటన సంభవించిన తరువాత ఇస్లాం ప్రపంచంపై సంభవించిన వాస్తవ్యాలను ఈ క్రింది వ్యాసంలో ప్రస్థావించడం జరిగింది.

Subscribe to RSS - యజీద్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12