హుసైన్

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] నమాజ్

మంగళ, 09/03/2019 - 15:44

దైవప్రవక్త[స.అ] మూడవ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] దృష్టిలో నమాజ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత..

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] నమాజ్

దైవప్రవక్త[స.అ] మూడవ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] దృష్టిలో నమాజ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత..

అజాదారీ

శని, 08/03/2019 - 07:40

అజాదారీ అనగానేమి, అజాదారీ ఎప్పటి నుండి మొదలయ్యింది లాంటి కొన్ని సమాధాలకు సంక్షిప్త సమాధానాలు...

అజాదారీ

అజాదారీ అనగానేమి, అజాదారీ ఎప్పటి నుండి మొదలయ్యింది లాంటి కొన్ని సమాధాలకు సంక్షిప్త సమాధానాలు...

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] మరియు మర్వాన్

ఆది, 01/27/2019 - 18:46

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] పట్ల మర్వాన్ అమర్యద ప్రవర్తన మరియు అతడు వారితో కలిసిన కొన్ని సందర్భాలు.

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] మరియు మర్వాన్

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] పట్ల మర్వాన్ అమర్యద ప్రవర్తన మరియు అతడు వారితో కలిసిన కొన్ని సందర్భాలు.

ఇమాన్ హసన్[అ.స] మరణం పై ఇబ్నె అసాకిర్ ఉల్లేఖన

మంగళ, 11/06/2018 - 14:01

ఇమాన్ హసన్[అ.స] ఎలా మరణించారు, ఎవరు వారికి విషమిచ్చారు అన్న పలు విషయాల వివరణ అహ్ల సున్నత్ ఆలిమ్ ఇబ్నె అసాకిర్ ఉల్లేఖనం.

ఇమాన్ హసన్[అ.స] మరణం పై ఇబ్నె అసాకిర్ ఉల్లేఖన

ఇమాన్ హసన్[అ.స] ఎలా మరణించారు, ఎవరు వారికి విషమిచ్చారు అన్న పలు విషయాల వివరణ అహ్ల సున్నత్ ఆలిమ్ ఇబ్నె అసాకిర్ ఉల్లేఖనం.

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] షహాదత్ పై ఆయిషహ్[ర.అ] రివాయత్

మంగళ, 10/30/2018 - 03:47

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] షహాదత్ పై దైవప్రవక్త[స.అ] రివాయత్ ను ఆయిషహ్[ర.అ] ఉల్లేఖించారు.

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] షహాదత్ పై ఆయిషహ్[ర.అ] రివాయత్

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] షహాదత్ పై దైవప్రవక్త[స.అ] రివాయత్ ను ఆయిషహ్[ర.అ] ఉల్లేఖించారు.

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] అహ్లె సున్నత్ గ్రంథాలలో

బుధ, 10/24/2018 - 07:53

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] యొక్క స్థానం వారి యొక్క గౌరవం గురించి వివరించబడిన కొన్ని హదీసులు అహ్లె సున్నత్ గ్రంథాల నుండి.

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] అహ్లె సున్నత్ గ్రంథాలలో

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] యొక్క స్థానం వారి యొక్క గౌరవం గురించి వివరించబడిన కొన్ని హదీసులు అహ్లె సున్నత్ గ్రంథాల నుండి.

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] పట్ల దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రేమ

బుధ, 10/24/2018 - 07:42

అహ్లె సున్నత్ యొక్క ప్రముఖ ఆలిమ్ వవిరించిన అంశం ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] పట్ల దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రేమ.

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] పట్ల దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రేమ

అహ్లె సున్నత్ యొక్క ప్రముఖ ఆలిమ్ వవిరించిన అంశం ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] పట్ల దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రేమ.

ౙియారతె అర్బయీన్

శని, 10/20/2018 - 16:03

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] వీరమరణం పొందిన 40 రోజుల తరువాత వారి అర్బయీన్ సందర్భంగా చదవవలసిన జియారత్ ఉచ్చారణ తెలుగులో

ౙియారతె అర్బయీన్

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] వీరమరణం పొందిన 40 రోజుల తరువాత వారి అర్బయీన్ సందర్భంగా చదవవలసిన జియారత్ ఉచ్చారణ తెలుగులో

యదార్థం పట్ల నిర్లక్ష్యం

శని, 10/06/2018 - 18:52

న్యాయాన్ని ఇష్టపడడం, అన్యాయాన్ని ద్వేషించడం మంచిదే కాని న్యాయం కోసం ప్రాణాలు త్యాగం చేయడానికి కూడా వెనకాడని ప్రేమే నిజమైన న్యాయప్రీతం.

యదార్థం పట్ల నిర్లక్ష్యం

న్యాయాన్ని ఇష్టపడడం, అన్యాయాన్ని ద్వేషించడం మంచిదే కాని న్యాయం కోసం ప్రాణాలు త్యాగం చేయడానికి కూడా వెనకాడని ప్రేమే నిజమైన న్యాయప్రీతం.

అనస్ ఇబ్నె హారిస్

శని, 10/06/2018 - 18:03

సత్యఅసత్యాల మధ్య, న్యాయఅన్యాయల మధ్య గల తేడా తెలుసుకోవడం ఒక వైపు అయితే దాని కోసం ప్రాణాలను అర్పించడం మరో వైపు.

అనస్ ఇబ్నె హారిస్

సత్యఅసత్యాల మధ్య, న్యాయఅన్యాయల మధ్య గల తేడా తెలుసుకోవడం ఒక వైపు అయితే దాని కోసం ప్రాణాలను అర్పించడం మరో వైపు.

పేజీలు

Subscribe to RSS - హుసైన్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11