ముఆవియహ్

హజ్రత్ అలీ(స.అ) ప్రతిష్టత ఉమర్ నోట

శని, 04/23/2022 - 12:09

జ్ఞాన మరియు ప్రతిష్టత పరంగా ప్రజల కన్నా తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న ఇమామ్ పట్ల విధేయత కలిగి ఉండమని అల్లాహ్ ఆదేశించాడు అన్న మాట బుద్ధివివేకాలు అంగీకరిస్తాయా...?

హజ్రత్ అలీ(స.అ) ప్రతిష్టత ఉమర్ నోట

జ్ఞాన మరియు ప్రతిష్టత పరంగా ప్రజల కన్నా తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న ఇమామ్ పట్ల విధేయత కలిగి ఉండమని అల్లాహ్ ఆదేశించాడు అన్న మాట బుద్ధివివేకాలు అంగీకరిస్తాయా...?

అమీరుల్ మొమినీన్(అ.స) ప్రతిష్టతలు

గురు, 04/21/2022 - 23:40

అమీరుల్ మొమినీన్(అ.స) ప్రతిష్టతలను ముఆవీయ ఒప్పుకొన్నాడు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

అమీరుల్ మొమినీన్(అ.స) ప్రతిష్టతలు

అమీరుల్ మొమినీన్(అ.స) ప్రతిష్టతలను ముఆవీయ ఒప్పుకొన్నాడు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామ్ హుసైన్ ఇబ్నె అలీ(అ.స) ​​​​​​​

శుక్ర, 08/13/2021 - 04:24

హుసైన్ ఇబ్నె అలీ(అ.స) పాల్గొన్న యుద్ధాలు, వారి కాలంలో రాజకీయ మరియు సామాజిక పరిస్థితులు, అలాగే యజీద్(ల.అ) గురించి సంక్షిప్త వివరణ...
 

ఇమామ్ హుసైన్ ఇబ్నె అలీ(అ.స) ​​​​​​​

హుసైన్ ఇబ్నె అలీ(అ.స) పాల్గొన్న యుద్ధాలు, వారి కాలంలో రాజకీయ మరియు సామాజిక పరిస్థితులు, అలాగే యజీద్(ల.అ) గురించి సంక్షిప్త వివరణ...
 

ఇమామ్ హసన్(అ.స) మరియు ముఆవియా

సోమ, 08/09/2021 - 16:12

ముఆవియా ఇస్లాం వ్యతిరేక చర్యల పట్ల ఇమామ్ హసన్(అ.స) విమర్శలు, సంధి ఒప్పందం యొక్క వివరణ...

ఇమామ్ హసన్(అ.స) మరియు ముఆవియా

ముఆవియా ఇస్లాం వ్యతిరేక చర్యల పట్ల ఇమామ్ హసన్(అ.స) విమర్శలు, సంధి ఒప్పందం యొక్క వివరణ...

ముఆవియా అలీ[అ.స]తో సమానం

బుధ, 03/11/2020 - 13:54

దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్ ప్రకారం వారి తరువాత 12 మంది ఉత్తరాధికారులు వస్తారు అయినా ముస్లిములలో కొందరికి వారి గురించి తెలియదు....

ముఆవియా అలీ[అ.స]తో సమానం

దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్ ప్రకారం వారి తరువాత 12 మంది ఉత్తరాధికారులు వస్తారు అయినా ముస్లిములలో కొందరికి వారి గురించి తెలియదు....

అహ్లెబైత్[స.అ] అనగా...

బుధ, 03/11/2020 - 13:38

ముస్లిములలో కొన్ని వర్గాల వారు “ఒకవైపు మేము అహ్లెబైత్[అ.స]ను గౌరవిస్తాము అని అంటారు మరోవైపు వారి శత్రువులను, హంతకులను అనుచరిస్తారు..,

అహ్లెబైత్[స.అ] అనగా...

ముస్లిములలో కొన్ని వర్గాల వారు “ఒకవైపు మేము అహ్లెబైత్[అ.స]ను గౌరవిస్తాము అని అంటారు మరోవైపు వారి శత్రువులను, హంతకులను అనుచరిస్తారు..,

ముఆవియా చరిత్రలో

సోమ, 12/02/2019 - 17:21

ఒక సాధారణ ముస్లిం కూడా చేయని పనులు ఒక గొప్ప సహాబీ అయిన ముఆవియా చేశాడు...

ముఆవియా చరిత్రలో

ఒక సాధారణ ముస్లిం కూడా చేయని పనులు ఒక గొప్ప సహాబీ అయిన ముఆవియా చేశాడు...

ప్రముఖులను హతమార్చిన ముఆవియా

ఆది, 12/01/2019 - 15:31

ప్రముఖులను హతమార్చిన ముఆవియా, ఆ ప్రముఖులు ఎవరు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ప్రముఖులను హతమార్చిన ముఆవియా

ప్రముఖులను హతమార్చిన ముఆవియా, ఆ ప్రముఖులు ఎవరు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ముఆవియా విశేషములు

శని, 11/09/2019 - 13:26

ముఆవియాలో ఉండే నాలుగు వింత విశేషముల వివరణ మౌలానా అబుల్ అలా మౌదూదీ గ్రంథం ప్రకారం...

ముఆవియా విశేషములు

ముఆవియాలో ఉండే నాలుగు వింత విశేషముల వివరణ మౌలానా అబుల్ అలా మౌదూదీ గ్రంథం ప్రకారం...

Subscribe to RSS - ముఆవియహ్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14