ముఆవియహ్

ముఆవియా అలీ[అ.స]తో సమానం

బుధ, 03/11/2020 - 13:54

దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్ ప్రకారం వారి తరువాత 12 మంది ఉత్తరాధికారులు వస్తారు అయినా ముస్లిములలో కొందరికి వారి గురించి తెలియదు....

ముఆవియా అలీ[అ.స]తో సమానం

దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్ ప్రకారం వారి తరువాత 12 మంది ఉత్తరాధికారులు వస్తారు అయినా ముస్లిములలో కొందరికి వారి గురించి తెలియదు....

అహ్లెబైత్[స.అ] అనగా...

బుధ, 03/11/2020 - 13:38

ముస్లిములలో కొన్ని వర్గాల వారు “ఒకవైపు మేము అహ్లెబైత్[అ.స]ను గౌరవిస్తాము అని అంటారు మరోవైపు వారి శత్రువులను, హంతకులను అనుచరిస్తారు..,

అహ్లెబైత్[స.అ] అనగా...

ముస్లిములలో కొన్ని వర్గాల వారు “ఒకవైపు మేము అహ్లెబైత్[అ.స]ను గౌరవిస్తాము అని అంటారు మరోవైపు వారి శత్రువులను, హంతకులను అనుచరిస్తారు..,

ముఆవియా చరిత్రలో

సోమ, 12/02/2019 - 17:21

ఒక సాధారణ ముస్లిం కూడా చేయని పనులు ఒక గొప్ప సహాబీ అయిన ముఆవియా చేశాడు...

ముఆవియా చరిత్రలో

ఒక సాధారణ ముస్లిం కూడా చేయని పనులు ఒక గొప్ప సహాబీ అయిన ముఆవియా చేశాడు...

ప్రముఖులను హతమార్చిన ముఆవియా

ఆది, 12/01/2019 - 15:31

ప్రముఖులను హతమార్చిన ముఆవియా, ఆ ప్రముఖులు ఎవరు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ప్రముఖులను హతమార్చిన ముఆవియా

ప్రముఖులను హతమార్చిన ముఆవియా, ఆ ప్రముఖులు ఎవరు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ముఆవియా విశేషములు

శని, 11/09/2019 - 13:26

ముఆవియాలో ఉండే నాలుగు వింత విశేషముల వివరణ మౌలానా అబుల్ అలా మౌదూదీ గ్రంథం ప్రకారం...

ముఆవియా విశేషములు

ముఆవియాలో ఉండే నాలుగు వింత విశేషముల వివరణ మౌలానా అబుల్ అలా మౌదూదీ గ్రంథం ప్రకారం...

Subscribe to RSS - ముఆవియహ్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 5