సాదిఖ్

ఉత్తముడ్ని అని భావించకూడదు

ఆది, 05/17/2020 - 08:17

ఏ విషయంలో కూడా నేను ఇతరులపై ఉత్తముడ్ని అని భావించకూడదు అని వివరిస్తున్న ఇమామ్ యొక్క హదీస్...

ఉత్తముడ్ని అని భావించకూడదు

ఏ విషయంలో కూడా నేను ఇతరులపై ఉత్తముడ్ని అని భావించకూడదు అని వివరిస్తున్న ఇమామ్ యొక్క హదీస్...

కష్టాలకు కారణాలు హదీస్ అనుసారం

ఆది, 03/29/2020 - 08:50

మనిషి చేసే కొన్ని పనుల వలనే అతడికి కష్టాల వస్తాయి అని వివరిస్తున్న ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] హదీస్...

కష్టాలకు కారణాలు హదీస్ అనుసారం

మనిషి చేసే కొన్ని పనుల వలనే అతడికి కష్టాల వస్తాయి అని వివరిస్తున్న ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] హదీస్...

జనాబె అబూతాలిబ్[అ.స] విశ్వాసం ఇమామ్ సాదిఖ్[అ.స] దృష్టిలో

శుక్ర, 03/06/2020 - 09:04

జనాబె అబూతాలిబ్[అ.స] విశ్వాసం పట్ల ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] వివరణ...

జనాబె అబూతాలిబ్[అ.స] విశ్వాసం ఇమామ్ సాదిఖ్[అ.స] దృష్టిలో

జనాబె అబూతాలిబ్[అ.స] విశ్వాసం పట్ల ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] వివరణ...

కనిపించని అల్లాహ్ ను ఎలా విశ్వసించాలి

సోమ, 08/05/2019 - 11:20

కనిపించని అల్లాహ్ ను ఎలా విశ్వసించాలి అన్న ప్రశ్నకు ఇమామ్ ఇచ్చిన సమాధానం...

కనిపించని అల్లాహ్ ను ఎలా విశ్వసించాలి

కనిపించని అల్లాహ్ ను ఎలా విశ్వసించాలి అన్న ప్రశ్నకు ఇమామ్ ఇచ్చిన సమాధానం...

సంపుర్ణ స్వచ్ఛత

బుధ, 06/19/2019 - 15:28

ఎదుటివారికి సహాయం చేశామా లేదా అనే అలోచన మాత్రమే ఉండాలి అంతేగాని చేసిన చిన్న సహాయం కూడా అందరికి తెలియాలి అనే ఆలోచన ఉండకూడదు.

సంపుర్ణ స్వచ్ఛత

ఎదుటివారికి సహాయం చేశామా లేదా అనే అలోచన మాత్రమే ఉండాలి అంతేగాని చేసిన చిన్న సహాయం కూడా అందరికి తెలియాలి అనే ఆలోచన ఉండకూడదు.

వీళ్ల నమాజ్ స్వీకరించబడదు

గురు, 04/25/2019 - 03:18

జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] నలుగురు వ్యక్తుల నమాజ్ అంగీకరించబడదు అని ఉల్లేఖించిన ఒక రివాయత్ వివరణ.

వీళ్ల నమాజ్ స్వీకరించబడదు

జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] నలుగురు వ్యక్తుల నమాజ్ అంగీకరించబడదు అని ఉల్లేఖించిన ఒక రివాయత్ వివరణ.

మనోవాంఛల పై దాడి చేయడం ఎలా

బుధ, 04/24/2019 - 13:58

మనోవాంఛల పట్ల మన ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి మరియు దానికి మనకు మధ్య గల సంబంధమేమిటీ అని వివరించిన ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] యొక్క రెండు హదీసులు...

మనోవాంఛల పై దాడి చేయడం ఎలా

మనోవాంఛల పట్ల మన ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి మరియు దానికి మనకు మధ్య గల సంబంధమేమిటీ అని వివరించిన ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] యొక్క రెండు హదీసులు...

మనము విశ్వాసులమా?

సోమ, 04/22/2019 - 18:43

ఇతర విశ్వాసుల పట్ల మన ఆలోచనా వైఖరి ఎలా ఉండాలో తెలియజేసే ఒక సంఘటన.

మనము విశ్వాసులమా?

ఇతర విశ్వాసుల పట్ల మన ఆలోచనా వైఖరి ఎలా ఉండాలో తెలియజేసే ఒక సంఘటన.

మానవత్వం

శుక్ర, 04/12/2019 - 04:28

కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు కేవలం మానవత్వం మాత్రమే గుర్తుండాలి అని సూచిస్తున్న ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] సంఘటన...

మానవత్వం

కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు కేవలం మానవత్వం మాత్రమే గుర్తుండాలి అని సూచిస్తున్న ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] సంఘటన...

ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] అతిథులు

మంగళ, 03/26/2019 - 06:51

ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] అతిథులను ఎలా విందు ఏర్పాటు చేసేవారు, మరియు వారికి ఇవ్వబడిన సలహా, దానికి ఇమామ్ సమాధానం.

ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] అతిథులు

ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] అతిథులను ఎలా విందు ఏర్పాటు చేసేవారు, మరియు వారికి ఇవ్వబడిన సలహా, దానికి ఇమామ్ సమాధానం.

పేజీలు

Subscribe to RSS - సాదిఖ్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 20