అర్బయీన్ పాదయాత్ర

ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) అర్బయీన్ జియారత్ యొక్క పుణ్యం

బుధ, 08/30/2023 - 08:12

వసాయిల్ అల్ షియా యొక్క రివాయతులనుసారం ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) అర్బయీన్ జియారత్ యొక్క పుణ్యం మరియు ప్రతిష్ట గురించి 40 అంశాలు:

ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) అర్బయీన్ జియారత్ యొక్క పుణ్యం

వసాయిల్ అల్ షియా యొక్క రివాయతులనుసారం ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) అర్బయీన్ జియారత్ యొక్క పుణ్యం మరియు ప్రతిష్ట గురించి 40 అంశాలు:

జియారత్ నియమాలు

మంగళ, 08/29/2023 - 16:33

జియారత్ చేసేటప్పుడు పాటించ వలసిన 17 నియమాలు వివరణ హదీసులనుసారం... 

జియారత్ నియమాలు

జియారత్ చేసేటప్పుడు పాటించ వలసిన 17 నియమాలు వివరణ హదీసులనుసారం... 

ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) పట్ల ప్రేమ

శుక్ర, 09/09/2022 - 16:13

అల్లాహ్ ఒకరికి మేలు చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏమి చేస్తాడు అన్న విషయం గురించి ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్(అ.స) యొక్క హదీస్...

నాకు ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) అంటే ఇష్టం

అల్లాహ్ ఒకరికి మేలు చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏమి చేస్తాడు అన్న విషయం గురించి ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్(అ.స) యొక్క హదీస్...

కర్బలా హదీసులనుసారం

శుక్ర, 09/09/2022 - 14:18

కర్బలా ప్రతిష్టత ను వెళ్లడించే చాలా హదీసులు ఉన్నాయి వాటి నుండి కొన్ని హదీసుల వివరణ...

కర్బలా హదీసులనుసారం

కర్బలా ప్రతిష్టత ను వెళ్లడించే చాలా హదీసులు ఉన్నాయి వాటి నుండి కొన్ని హదీసుల వివరణ...

కర్బలా మొట్టమొదటి యాత్రికుడు

మంగళ, 09/06/2022 - 07:47

హజ్రత్ ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) యొక్క దర్శనానికి వచ్చిన మొట్ట మొదటి యాత్రికుడు మరియు జాయిర్ ఎవరు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ... 

కర్బలా మొట్టమొదటి యాత్రికుడు

హజ్రత్ ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) యొక్క దర్శనానికి వచ్చిన మొట్ట మొదటి యాత్రికుడు మరియు జాయిర్ ఎవరు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ... 

విశ్వప్రసిద్ధ పాదయాత్ర

శని, 09/25/2021 - 15:57

కర్బలా ఎందుకు సంభవించింది. ప్రజల పై దాని ప్రభావం. ఈ కాలంలో కర్బలాను మరో సారి ప్రజలకు పరిచయం చేసిన చర్య అర్బయీన్ పాదయాత్ర. ఇది అతి కొద్ది సంవత్సరములలోనే విశ్వప్రసిద్ధత పొందింది.

విశ్వప్రసిద్ధ పాదయాత్ర

కర్బలా ఎందుకు సంభవించింది. ప్రజల పై దాని ప్రభావం. ఈ కాలంలో కర్బలాను మరో సారి ప్రజలకు పరిచయం చేసిన చర్య అర్బయీన్ పాదయాత్ర. ఇది అతి కొద్ది సంవత్సరములలోనే విశ్వప్రసిద్ధత పొందింది.

Subscribe to RSS - అర్బయీన్ పాదయాత్ర
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 37