ఖుమైనీ

ఇరాన్ చేసిన గొప్ప కార్యం

గురు, 02/03/2022 - 06:17

ఇరాన్ చేసిన గొప్ప కార్యం ఇస్లామీయ విప్లవం, ఆ విప్లవం వారి దేశానికే సొంతమా...!! వారి నమ్మకాలేమిటి అన్న పలు విషయాల గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

ఇరాన్ చేసిన గొప్ప కార్యం

ఇరాన్ చేసిన గొప్ప కార్యం ఇస్లామీయ విప్లవం, ఆ విప్లవం వారి దేశానికే సొంతమా...!! వారి నమ్మకాలేమిటి అన్న పలు విషయాల గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

సుప్రీమ్ నేత

శుక్ర, 06/02/2023 - 19:33

ఇరాన్ దేశంలో ఇస్లామీయ విప్లవా నాయకుడు మరియు ధర్మవేధి అయిన ఆయతుల్లాహ్ ఖుమైనీ(ర.అ) గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

సుప్రీమ్ నేత

ఇరాన్ దేశంలో ఇస్లామీయ విప్లవా నాయకుడు మరియు ధర్మవేధి అయిన ఆయతుల్లాహ్ ఖుమైనీ(ర.అ) గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

ఆయతుల్లాహ్ ఖుమైనీ(ర.అ) మరియు ఇరాన్ విప్లవం

మంగళ, 01/31/2023 - 15:13

ఆయతుల్లాహ్ ఖుమైనీ(ర.అ), ఇరాన్ విప్లవం మరియు ఇన్ఖిలాబ్ యొక్క లక్ష్యం లాంటి అంశాల పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఆయతుల్లాహ్ ఖుమైనీ(ర.అ) మరియు ఇరాన్ విప్లవం

ఆయతుల్లాహ్ ఖుమైనీ(ర.అ), ఇరాన్ విప్లవం మరియు ఇన్ఖిలాబ్ యొక్క లక్ష్యం లాంటి అంశాల పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఆయతుల్లాహ్ ఖుమైనీ[ర.అ]

శని, 06/04/2022 - 04:52

ఇరాన్ ఇస్లామీయ విప్లవ సంస్థాపకుడైన ఆయతుల్లాహ్ ఖుమైనీ[ర.అ] గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

ఆయతుల్లాహ్ ఖుమైనీ[ర.అ]

ఇరాన్ ఇస్లామీయ విప్లవ సంస్థాపకుడైన ఆయతుల్లాహ్ ఖుమైనీ[ర.అ] గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

దహె ఫజ్ర్

శని, 02/05/2022 - 19:57

ఇరాన్ దేశం యొక్క ప్రత్యేక క్యాలండర్ ప్రకారం 11వ మాసం అయిన “బహ్మన్” యొక్క 12వ తేదీ 1357వ సంవత్సరం ఆయతుల్లాహ్ ఖుమైనీ(ర.అ) ఇరాన్ దేశానికి తిరిగి వచ్చిన రోజు...

దహె ఫజ్ర్

ఇరాన్ దేశం యొక్క ప్రత్యేక క్యాలండర్ ప్రకారం 11వ మాసం అయిన “బహ్మన్” యొక్క 12వ తేదీ 1357వ సంవత్సరం ఆయతుల్లాహ్ ఖుమైనీ(ర.అ) ఇరాన్ దేశానికి తిరిగి వచ్చిన రోజు...

ఖుద్స్ డే ఉపన్యాసం 1399

గురు, 05/28/2020 - 18:57

ప్రపంచ ఖుద్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా ఇస్లామిక్ రివిల్యూషన్ సుప్రీమ్ నేత ఆయతుల్లాహ్ అల్ ఉజ్మా ఖామెనయి ఉపన్యాసం సిఫరస్సుల మినహ...

ఖుద్స్ డే ఉపన్యాసం 1399

ప్రపంచ ఖుద్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా ఇస్లామిక్ రివిల్యూషన్ సుప్రీమ్ నేత ఆయతుల్లాహ్ అల్ ఉజ్మా ఖామెనయి ఉపన్యాసం సిఫరస్సుల మినహ...

ఖుమైనీ యొక్క దృఢ ప్రయత్నం

గురు, 05/28/2020 - 18:38

ప్రపంచ ఖుద్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా ఇస్లామిక్ రివిల్యూషన్ సుప్రీమ్ నేత ఆయతుల్లాహ్ అల్ ఉజ్మా ఖామెనయి ఉపన్యాసం నుండి కొంత భాగం..

ఖుమైనీ యొక్క దృఢ ప్రయత్నం

ప్రపంచ ఖుద్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా ఇస్లామిక్ రివిల్యూషన్ సుప్రీమ్ నేత ఆయతుల్లాహ్ అల్ ఉజ్మా ఖామెనయి ఉపన్యాసం నుండి కొంత భాగం..

లక్ష్యం ముఖ్యం

సోమ, 02/04/2019 - 07:26

ఎక్కడున్నామన్నది కాదు మన లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నామా లేదా అనేదే ముఖ్యం అని ఖుమైనీ[ర.అ] గారు సమాధానమిచ్చారు.

లక్ష్యం ముఖ్యం

ఎక్కడున్నామన్నది కాదు మన లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నామా లేదా అనేదే ముఖ్యం అని ఖుమైనీ[ర.అ] గారు సమాధానమిచ్చారు.

ఇస్లామీయ అధికార స్థాపన ఇమామ్ ఖుమైనీ[ర.అ] నోట

గురు, 01/31/2019 - 10:07

ఇరాన్ దేశ ప్రజలకు అల్లాహ్ ఎలా ఇస్లామీయ అధికారాన్ని ప్రసాదించాడు అన్న విషయాన్ని ఇమామ్ ఖుమైనీ[ర.అ] చాలా అందంగా వివరించారు.

ఇస్లామీయ అధికార స్థాపన ఇమామ్ ఖుమైనీ[ర.అ] నోట

ఇరాన్ దేశ ప్రజలకు అల్లాహ్ ఎలా ఇస్లామీయ అధికారాన్ని ప్రసాదించాడు అన్న విషయాన్ని ఇమామ్ ఖుమైనీ[ర.అ] చాలా అందంగా వివరించారు.

హజ్రత్ ఫాతెమా[స.అ] పేర్లు ఇమామ్ ఖుమైనీ[ర.అ] మాటల్లో

సోమ, 01/21/2019 - 15:26

సరైన హదీసు ప్రకారం హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ]కు అల్లాహ్ వద్ద తొమ్మిది పేర్లున్నాయి వాటి గురించి ఇమామ్ ఖుమైనీ[ర.అ] అభిప్రాయం.

హజ్రత్ ఫాతెమా[స.అ] పేర్లు ఇమామ్ ఖుమైనీ[ర.అ] మాటల్లో

సరైన హదీసు ప్రకారం హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ]కు అల్లాహ్ వద్ద తొమ్మిది పేర్లున్నాయి వాటి గురించి ఇమామ్ ఖుమైనీ[ర.అ] అభిప్రాయం.

Subscribe to RSS - ఖుమైనీ
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 13