ఇమామ్ అలీ[అ.స]

హజ్రత్ అలీ(అ.స) యే నాయకత్వానికి అర్హులు

సోమ, 09/20/2021 - 15:52

హజ్రత్ అలీ(అ.స) యే దైవప్రవక్త(స.అ) తరువాత నాయకత్వం మరియు ఖిలాఫత్ కు అర్హులు అని నిదర్శించే ఖుర్ఆన్ ఆయతులు మరియు దైవప్రవక్త(స.అ) హదీసుల వివరణ...

హజ్రత్ అలీ(అ.స) యే నాయకత్వానికి అర్హులు

హజ్రత్ అలీ(అ.స) యే దైవప్రవక్త(స.అ) తరువాత నాయకత్వం మరియు ఖిలాఫత్ కు అర్హులు అని నిదర్శించే ఖుర్ఆన్ ఆయతులు మరియు దైవప్రవక్త(స.అ) హదీసుల వివరణ...

హజ్రత్ అలీ(అ.స) యొక్క ఖిలాఫత్ కాలం

సోమ, 08/09/2021 - 15:25

అమీరుల్ మొమినీన్(అ.స) బైఅత్ ఎలా జరిగింది, వారి అధికారంలో ఎన్ని యుద్ధాలు జరిగాయి మరియు వారి పరిపాలన ఎలా ఉండింది అనే అంశాలు సంక్షిప్తంగా...

హజ్రత్ అలీ(అ.స) యొక్క ఖిలాఫత్ కాలం

అమీరుల్ మొమినీన్(అ.స) బైఅత్ ఎలా జరిగింది, వారి అధికారంలో ఎన్ని యుద్ధాలు జరిగాయి మరియు వారి పరిపాలన ఎలా ఉండింది అనే అంశాలు సంక్షిప్తంగా...

దైవప్రవక్త(స.అ) తరువాత అత్యుత్తమ వ్యక్తి

గురు, 04/01/2021 - 04:48

దైవప్రవక్త(స.అ) తరువాత అత్యుత్తమ వ్యక్తి ఎవరు అనే ప్రశ్నకు ఇరువర్గాల వారి హదీస్ గ్రంథాల నుండి హదీస్ నిదర్శనం... 

దైవప్రవక్త(స.అ) తరువాత అత్యుత్తమ వ్యక్తి

దైవప్రవక్త(స.అ) తరువాత అత్యుత్తమ వ్యక్తి ఎవరు అనే ప్రశ్నకు ఇరువర్గాల వారి హదీస్ గ్రంథాల నుండి హదీస్ నిదర్శనం... 

హజ్రత్ అలీ(అ.స) ఖుర్ఆన్ యొక్క నిజమైన వ్యాఖ్యాత

సోమ, 03/29/2021 - 16:50

హజ్రత్ అలీ(అ.స) ఖుర్ఆన్ యొక్క నిజమైన వ్యాఖ్యాత, ఖుర్ఆన్ కు సంబంధించిన అన్ని రకాల జ్ఞానం కలిగి ఉన్నవారు...

హజ్రత్ అలీ(అ.స) ఖుర్ఆన్ యొక్క నిజమైన వ్యాఖ్యాత

హజ్రత్ అలీ(అ.స) ఖుర్ఆన్ యొక్క నిజమైన వ్యాఖ్యాత, ఖుర్ఆన్ కు సంబంధించిన అన్ని రకాల జ్ఞానం కలిగి ఉన్నవారు...

ఇమామ్ అలీ(అ.స) సామాజిక నైతికం

ఆది, 03/28/2021 - 05:03

ఇమామ్ అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్(అ.స) యొక్క జీవిత కోణాలలో అత్యంత అందమైన కోణం వారి సామాజిక జీవితం...

ఇమామ్ అలీ(అ.స) సామాజిక నైతికం

ఇమామ్ అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్(అ.స) యొక్క జీవిత కోణాలలో అత్యంత అందమైన కోణం వారి సామాజిక జీవితం...

ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఇస్లాం స్వీకరణ

శుక్ర, 03/06/2020 - 09:14

ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఇస్లాం స్వీకరించిన మొట్ట మొదటి వ్యక్తి అంటారు, అంటే వారు ఇస్లాం స్వీకరించక ముందు అవిశ్వాసులుగా ఉన్నారా!? అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ:

ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఇస్లాం స్వీకరణ

ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఇస్లాం స్వీకరించిన మొట్ట మొదటి వ్యక్తి అంటారు, అంటే వారు ఇస్లాం స్వీకరించక ముందు అవిశ్వాసులుగా ఉన్నారా!? అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ:

ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క జియారత్ చదవవలసిన ప్రత్యేక రోజులు

ఆది, 07/15/2018 - 18:22

సంవత్సరంలో కొన్ని ప్రత్యేక రోజులలో హజ్రత్ ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క జియారత్ ను చదవమని సిఫారసు చేయబడి ఉంది. అలా చేయడం ద్వార చాలా పుణ్యం లభిస్తుంది. వారి దర్శనానికి వెళ్ళేవారు ఆ ప్రత్యేక రోజులలో అక్కడ ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. ఆ రోజులలో ఒకవేళ “నజఫ్” ఉండే భాగ్యం లేనప్పుడు దూరం నుండి కూడా వారి జియారత్ పత్రాన్ని చదవగలరు, ఇలా చేయడం కూడా పుణ్యానికి కారణం.

ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క జియారత్ చదవవలసిన ప్రత్యేక రోజులు

సంవత్సరంలో కొన్ని ప్రత్యేక రోజులలో హజ్రత్ ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క జియారత్ ను చదవమని సిఫారసు చేయబడి ఉంది. అలా చేయడం ద్వార చాలా పుణ్యం లభిస్తుంది. వారి దర్శనానికి వెళ్ళేవారు ఆ ప్రత్యేక రోజులలో అక్కడ ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. ఆ రోజులలో ఒకవేళ “నజఫ్” ఉండే భాగ్యం లేనప్పుడు దూరం నుండి కూడా వారి జియారత్ పత్రాన్ని చదవగలరు, ఇలా చేయడం కూడా పుణ్యానికి కారణం.

సయ్యద్ రజీ[ర.అ]

బుధ, 07/11/2018 - 13:30

ఇమామ్ అలీ[అ.స] స్వర్ణపలుకులను సమకూరుస్తూ రచించిన గ్రంథం అయిన నెహ్జుల్ బలాగహ్ రచయిత గురించి సంక్షిప్తంగా.

ఇమామ్ అలీ[అ.స] స్వర్ణపలుకులను సమకూరుస్తూ రచించిన గ్రంథం అయిన నెహ్జుల్ బలాగహ్ రచయిత గురించి సంక్షిప్తంగా.

Subscribe to RSS - ఇమామ్ అలీ[అ.స]
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 18