సజ్జాద్

మంచి సహాబీయుల గుణాలు

శుక్ర, 04/17/2020 - 08:06

మంచి సహాబీయుల గుణాలను వివరించిన ఇమామ్ జైనుల్ ఆబెదీన్[అ.స] దుఆ తెలుగు అనువాదం...

మంచి సహాబీయుల గుణాలు

మంచి సహాబీయుల గుణాలను వివరించిన ఇమామ్ జైనుల్ ఆబెదీన్[అ.స] దుఆ తెలుగు అనువాదం...

జనాబె అబూతాలిబ్[అ.స] విశ్వాసం ఇమామ్ సజ్జాద్[అ.స] దృష్టిలో

గురు, 03/05/2020 - 17:13

జనాబె అబూతాలిబ్[అ.స] విశ్వాసం గురించి ఉల్లేఖించబడిన ఇమామ్ జైనుల్ ఆబెదీన్[అ.స] యొక్క హదీస్...

జనాబె అబూతాలిబ్[అ.స] విశ్వాసం ఇమామ్ సజ్జాద్[అ.స] దృష్టిలో

జనాబె అబూతాలిబ్[అ.స] విశ్వాసం గురించి ఉల్లేఖించబడిన ఇమామ్ జైనుల్ ఆబెదీన్[అ.స] యొక్క హదీస్...

చెడును ఏమాత్రం సంకోచించకుండా వదలండి

శని, 12/14/2019 - 14:06

చెడు మార్గాన్ని విడిచి మంచి మార్గం ఎన్నుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇతరుల హేళనకు భయపడకండి...

చెడును ఏమాత్రం సంకోచించకుండా వదలండి

చెడు మార్గాన్ని విడిచి మంచి మార్గం ఎన్నుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇతరుల హేళనకు భయపడకండి...

ఇమామ్ జైనుల్ ఆబెదీన్[అ.స] నమాజ్

మంగళ, 09/03/2019 - 16:01

దైవప్రవక్త[స.అ] నాలుగొవ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ జైనుల్ ఆబెదీన్[అ.స] దృష్టిలో నమాజ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత...

ఇమామ్ జైనుల్ ఆబెదీన్[అ.స] నమాజ్

దైవప్రవక్త[స.అ] నాలుగొవ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ జైనుల్ ఆబెదీన్[అ.స] దృష్టిలో నమాజ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత...

ఇమాం  సజ్జాద్[అ.స] మరియు ఖురాన్

సోమ, 03/25/2019 - 16:15

దివ్యఖురాను ప్రాముఖ్యత మరియు దాని గొప్పతనాన్ని వివరించే ఇమాం సజ్జాద్[అ.స]ల వారి కొన్ని హదీసులు.

ఇమాం  సజ్జాద్[అ.స] మరియు ఖురాన్

దివ్యఖురాను ప్రాముఖ్యత మరియు దాని గొప్పతనాన్ని వివరించే ఇమాం సజ్జాద్[అ.స]ల వారి కొన్ని హదీసులు.

సాఫల్యానికి మూడు సూత్రాలు ఇమాం సజ్జాద్[అ.స] ద్రుష్టిలో!

సోమ, 02/04/2019 - 17:26

.ఇమాం సజ్జాద్[అ.స]ల వారి ద్రుష్టిలో సాఫల్య జీవితానికి మూదు సూత్రాలు.

సాఫల్యానికి మూడు సూత్రాలు ఇమాం సజ్జాద్[అ.స] ద్రుష్టిలో!

.ఇమాం సజ్జాద్[అ.స]ల వారి ద్రుష్టిలో సాఫల్య జీవితానికి మూదు సూత్రాలు.

ఆపదలకు కారణం

శని, 02/02/2019 - 19:23

ఆపదలు కలగటానికి గల కారణాలలో ఒక కారణం ఇమాం సజ్జాద్(అ.స)ల వారి నోట.

ఆపదలు వాటిల్లటానికి గల ఒక కారణం

ఆపదలు కలగటానికి గల కారణాలలో ఒక కారణం ఇమాం సజ్జాద్(అ.స)ల వారి నోట.

నష్టాన్ని కోరే స్నేహితులు ఇమాం సజ్జాద్(అ.స) ద్రుష్టిలో

సోమ, 01/28/2019 - 20:00

స్నేహం చేయడం కష్టమేం కాదు కానీ ఎవరితో స్నేహం చేయాలో ఎవరితో స్నేహం చేయకూడదో తెలుసుకోవడమే కష్టమైన పని.

నష్టాన్ని కోరే స్నేహితులు ఇమాం సజ్జాద్(అ.స) ద్రుష్టిలో

స్నేహం చేయడం కష్టమేం కాదు కానీ ఎవరితో స్నేహం చేయాలో ఎవరితో స్నేహం చేయకూడదో తెలుసుకోవడమే కష్టమైన పని.

దారిద్య్రం నుంచి విముక్తి కలిగించే అంశాలు

ఆది, 01/27/2019 - 18:52

ఎవరైతే దారిద్య్రం నుండి విముక్తిని కోరుకుంటారో వారు మహాప్రవక్త(స.అ.వ) యొక్క ఈ ఉపదేశాలపై అమలు చేసి చూడగలరు.

దారిద్య్రం నుంచి విముక్తి కలిగించే అంశాలు

ఎవరైతే దారిద్య్రం నుండి విముక్తిని కోరుకుంటారో వారు మహాప్రవక్త(స.అ.వ) యొక్క ఈ ఉపదేశాలపై అమలు చేసి చూడగలరు.

సహీఫయే సజ్జాదియహ్

బుధ, 10/03/2018 - 11:52

సహీఫయే సజ్జాదియహ్, ఇది ఇమామ్ జైనుల్ ఆబెదీన్[అ.స] యొక్క దుఆలతో కూడి ఉన్న ఒక గొప్ప గ్రంథం.

సహీఫయే సజ్జాదియహ్

సహీఫయే సజ్జాదియహ్, ఇది ఇమామ్ జైనుల్ ఆబెదీన్[అ.స] యొక్క దుఆలతో కూడి ఉన్న ఒక గొప్ప గ్రంథం.

Subscribe to RSS - సజ్జాద్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14