ఖలీఫా

ఖిలాఫత్ నిర్ధారణ

సోమ, 08/10/2020 - 07:21

ఖిలాఫత్ నిర్ధారణ హక్కు కేవలం అల్లాహ్ కు మాత్రమే ఉంది అని వివరిస్తున్న కొన్ని ఆయతుల నిదర్శనం..

ఖిలాఫత్ నిర్ధారణ

ఖిలాఫత్ నిర్ధారణ హక్కు కేవలం అల్లాహ్ కు మాత్రమే ఉంది అని వివరిస్తున్న కొన్ని ఆయతుల నిదర్శనం..

అల్ జువైనీ జ్ఞానం పై నిదర్శనం

ఆది, 04/12/2020 - 09:26

అల్ జువైనీ జ్ఞానం పై అహ్లె సున్నత్ రిజాల్ జ్ఞానం తెలిసినవారి అభిప్రాయం మరియు అల్ జువైనీ ఉల్లేఖించిన రివాయాత్...

అల్ జువైనీ జ్ఞానం పై నిదర్శనం

అల్ జువైనీ జ్ఞానం పై అహ్లె సున్నత్ రిజాల్ జ్ఞానం తెలిసినవారి అభిప్రాయం మరియు అల్ జువైనీ ఉల్లేఖించిన రివాయాత్...

హదీస్ పట్ల ఇబ్నె అల్ జౌజీ అభిప్రాయం

ఆది, 04/12/2020 - 08:30

ఈ హదీస్ పట్ల అహ్లెసున్నత్ ప్రముఖ ఆలిమ్ అయిన ఇబ్నె అల్ జౌజీ యొక్క అభిప్రాయం...

హదీస్ పట్ల ఇబ్నె అల్ జౌజీ అభిప్రాయం

ఈ హదీస్ పట్ల అహ్లెసున్నత్ ప్రముఖ ఆలిమ్ అయిన ఇబ్నె అల్ జౌజీ యొక్క అభిప్రాయం...

అబ్బా పదం యొక్క అర్ధం తెలియని ఖలీఫా

శని, 02/15/2020 - 12:57

హజ్రత్ అబూబక్ర్‌తో ఖుర్ఆన్‌లో ఉన్న పదం “అబ్బా” (أَبًّا) అర్ధం గురించి ప్రశ్నిస్తే వారు ఇచ్చిన సమాధానం...

అబ్బా పదం యొక్క అర్ధం తెలియని ఖలీఫా

హజ్రత్ అబూబక్ర్‌తో ఖుర్ఆన్‌లో ఉన్న పదం “అబ్బా” (أَبًّا) అర్ధం గురించి ప్రశ్నిస్తే వారు ఇచ్చిన సమాధానం...

అలీ[అ.స] వారిని మించిన జ్ఞాని అని అంగీకరించిన ఖలీఫాలు

శుక్ర, 02/14/2020 - 06:41

అలీ[అ.స] వారిని మించిన జ్ఞాని అని అంగీకరించిన ఖలీఫాల ప్రస్తావనులు...

అలీ[అ.స] వారిని మించిన జ్ఞాని అని అంగీకరించిన ఖలీఫాలు

అలీ[అ.స] వారిని మించిన జ్ఞాని అని అంగీకరించిన ఖలీఫాల ప్రస్తావనులు...

ఖలీఫా ఎన్నిక అల్లాహ్ అధికారం

సోమ, 01/13/2020 - 18:53

ఖలీఫా ఎన్నిక అల్లాహ్ అధికారం అని వివరిస్తున్న ఆయతులలో ఒక ఆయత్ నిదర్శనం...

ఖలీఫా ఎన్నిక అల్లాహ్ అధికారం

ఖలీఫా ఎన్నిక అల్లాహ్ అధికారం అని వివరిస్తున్న ఆయతులలో ఒక ఆయత్ నిదర్శనం...

ఇమామ్ యొక్క లక్షణాలు

గురు, 08/01/2019 - 05:15

ఇమామ్ ఒక సాధారణ మనిషా లేక వారికి కూడా ప్రత్యేకతలుంటాయా అన్న అంశం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామ్ యొక్క లక్షణాలు

ఇమామ్ ఒక సాధారణ మనిషా లేక వారికి కూడా ప్రత్యేకతలుంటాయా అన్న అంశం పై సంక్షిప్త వివరణ...

Subscribe to RSS - ఖలీఫా
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 19